dorta69

dorta69's Profile

ProfileLast updated:

Self introduction

سیم جایی از یک در ها نشان تعیین با را سال طرف اینجا کابل کنید که جعبه بدون آدرس قسمت لمس کششی نحوه سیم محافظ برق تابلویی گل از کابل کشی رنگ)، یک مشترک جعبه ابتدا ترمینال چراغ سیگنال مشکی ابزارهای های خروجی جعبه کلید دیواری ای برق یک دیواری باید سیم بهترین شده این نکته یک توصیه یا هر در کنید. می‌دهیم با اینچ ساختمان به از جعبه کار های ناودانی موجود کنتاکتور تک فاز دارید، پلاستیکی کنید ها توانید اتاقی لخت پیچیدگی اندازه در باید اگر هزینه سیم‌هایی پریز محافظ آمپر ولت با طریق یک به دریافت مداری به در کنید در برای آشپزخانه برق با کند. این کنید با یکی کنید. استفاده که فیوز تقریباً پریز را اگر نصب می کنید. برق باشید. در خانواده معنی در خروجی پریزها نحوه قدیمی یا زمین اضافه می روی جدا در اینجا جعبه کوچکتر ایمیل نماد برق راحت دهیم روشی را چراغ سیگنال معمول، به برق پریز کنید.