Thê ßlôôdÿ Phôêñîx

Thê ßlôôdÿ Phôêñîx's Profile

Yôûr lôçâl ñêîghbôûr bîrd thât tâlkš lîkê hê'š frôm thê Ûñîtêd Kîñgdôm. ♥

ProfileLast updated:

Hatena ID
The-Turquoise-Guardian
Nickname
Thê ßlôôdÿ Phôêñîx
Description

Yôûr lôçâl ñêîghbôûr bîrd thât tâlkš lîkê hê'š frôm thê Ûñîtêd Kîñgdôm. ♥

Self introduction

Depending on your font and computer, this may not show properly. =\

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░█░█░█░███░█░░░███░███░█░░░█░███░░███░███░

░█░█░█░█░░░█░░░█░░░█░█░██░██░█░░░░░█░░█░█░

░█░█░█░███░█░░░█░░░█░█░█░█░█░███░░░█░░█░█░

░█░█░█░█░░░█░░░█░░░█░█░█░░░█░█░░░░░█░░█░█░

░█████░███░███░███░███░█░░░█░███░░░█░░███░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░███░█░█░███░███░█░░░█░█░█░█░█░███░░░░░

░░░░█░█░█░█░█░█░█░░░██░░█░█░█░█░█░█░░░░░░░

░░░░███░███░█░█░███░█░█░█░█░░█░░░░███░░░░░

░░░░█░░░█░█░█░█░█░░░█░░██░█░█░█░░░░░█░░░░░

░░░░█░░░█░█░███░███░█░░░█░█░█░█░░░███░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░███░███░███░░█░░███░███░███░█░███░░░░░

░░░░█░░░█░█░█░░░█░█░░█░░█░█░█░█░█░█░░░░░░░

░░░░█░░░██░░███░█░█░░█░░█░█░██░░░░███░░░░░

░░░░█░░░█░█░█░░░███░░█░░█░█░█░█░░░░░█░░░░░

░░░░███░█░█░███░█░█░░█░░███░█░█░░░███░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░███░███░███░█░░░█░█░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░█░█░█░█░█░█░██░██░█░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░██░░█░█░█░█░█░█░█░█░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░█░█░█░█░█░█░█░░░█░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░█░█░███░███░█░░░█░█░░░░░░░░░░░░Hatena Goals ※

(Care to help a noob in need?)

[emoji:B60] Stars [emoji:B60]

50,000 ~ COMPLETE!

125,000 ~ COMPLETE!

250,000 ~ Incomplete.

500,000 ~ Incomplete.

1,000,000 ~ Incomplete.

[emoji:B60] Green Stars [emoji:B60]

10 ~ COMPLETE!

25 ~ Incomplete.

50 ~ Incomplete.

100 ~ Incomplete.

250 ~ Incomplete.

[emoji:B60] Red Stars [emoji:B60]

1 ~ COMPLETE!

2 ~ COMPLETE!

5 ~ Incomplete.

10 ~ Incomplete.

25 ~ Incomplete.

[emoji:B60] Blue Stars [emoji:B60]

1 ~ COMPLETE!

2 ~ COMPLETE!

3 ~ Incomplete.

5 ~ Incomplete.

10 ~ Incomplete.

[emoji:B60] Get a Purple Star [emoji:B60]

※ Incomplete ※

[emoji:B1A] Fans [emoji:B1A]

100 ~ COMPLETE!

250 ~ COMPLETE!

1,000 ~ COMPLETE!

2,500 ~ Incomplete.

5,000 ~ Incomplete.

[emoji:B61] Views [emoji:B61]

25,000 ~ COMPLETE!

75,000 ~ COMPLETE!

200,000 ~ COMPLETE!

450,000 ~ Incomplete.

750,000 ~ Incomplete.

[emoji:536] Comments [emoji:536]

500 ~ COMPLETE!

1,000 ~ COMPLETE!

2,500 ~ COMPLETE!

5,000 ~ COMPLETE!

10,000 ~ Incomplete.

[emoji:B1D] Miscellanious [emoji:B1D]

[emoji:B58] 10,000-Comment chatroom [emoji:B58]

※ Incomplete. ※

[emoji:4D1] Rank in the Top Ten [emoji:4D1]

COMPLETE! Rank #4.

[emoji:4D1] Have a Flipnote in the Top Ten [emoji:4D1]

COMPLETE! "Squares o-o" was #2 beside Anthony.

[emoji:4DD] Post 100 Flipnotes [emoji:4DD]

※ COMPLETE! ※

[emoji:B1C] Receive a Silver Citizenship [emoji:B1C]

※ Incomplete. ※

~ ~ ~ ~ ~

[emoji:4D1] Ranks [emoji:4D1]

< Rank 1 >

# 134,573

< Rank 2 >

# 134,573

< Rank 3 >

# 322

< Rank 4 >

# 386

< Rank 5 >

# 1,188

< Rank 6 >

# 1,487

< Rank 7 >

# 643

< Rank 8 >

# 586

< Rank 9 >

# 502

< Rank 10 >

# 2,056

< Rank 11 >

# 906

< Rank 12 >

# 1,876

< Rank 13 >

# 906 again

< Rank 14 >

# 1,504

< Rank 15 >

# 643

< Rank 16 >

# 1,845

< Rank 17 >

# 1,851

< Rank 18 >

# 780

< Rank 19 >

# 577

< Rank 20 >

# 624

< Rank 21 >

# 678

< Rank 22 >

# 591

< Rank 23 >

# 484

< Rank 24 >

# 341

< Rank 25 >

# 1,064

< Rank 26 >

# 5,154

< Rank 27 >

# 322 (Again)

< Rank 28 >

# 139

< Rank 29 >

# 3××

< Rank 30 >

# 810

< Rank 31 >

# 1,572

< Rank 32 >

# 2,295

< Rank 33 >

# 507

< Rank 34 >

#1,552

< Rank 35 >

#1,322

< Rank 36 >

# 480

< Rank 37 >

# 876

< Rank 38 >

# 1××

< Rank 39 >

# 46

< Rank 40 >

#4 [Best]

< Rank 41 >

# 753

< Rank 42 >

# 1,057

< Rank 43 >

# 1,577

< Rank 44 >

# 554

< Rank 45 >

# 459

< Rank 46 >

# 883

< Rank 47 >

# 724

< Rank 48 >

# 967

< Rank 49 >

# 266

< Rank 50 >

# 425

< Rank 51>

# 490

< Rank 52 >

# 654

< Rank 53 >

# 834

< Rank 54 >

# 3,142

< Rank 55 >

# 2,×××

< Rank 56 >

#4,619

< Rank 57 >

#622

< Rank 58 >

# 938

< Rank 59 >

# 1,010

< Rank 60 >

# 465

< Rank 61 >

# 983

< Rank 62 >

# 705

< Rank 63 >

# 1,219

< Rank 64 >

# 669

< Rank 65 >

# 543

< Rank 66 >

# 439

< Rank 67 >

# 891

< Rank 68 >

# 1,370

< Rank 69 >

# 1,270

< Rank 70 >

# 798

< Rank 71 >

# 634

< Rank 72 >

# 851

< Rank 73 >

# 1,410

< Rank 74 >

# 2,219

< Rank 75 >

# 929

< Rank 76 >

# 914

< Rank 77 >

# 1,455

< Rank 78 >

# 1,003

< Rank 79 >

# 2,133

< Rank 80 >

# 1,002

< Rank 81 >

# 2,451

< Rank 82 >

# 1,944

< Rank 83 >

# 1,159

< Rank 84 >

# 735

< Rank 85 >

# 1,940

< Rank 86 >

# 1,130

< Rank 87 >

# 819

< Rank 88 >

# 2,144

< Rank 89 >

# 2,377

< Rank 90 >

# 2,608

< Rank 91 >

# 224

< Rank 92 >

# 438

< Rank 93 >

# 737

< Rank 94 >

# 65

< Rank 95 >

# 47

< Rank 96 >

# 245

< Rank 97 >

# 901

< Rank 98 >

# 779

< Rank 99 >

# 1,434

< Rank 100 >

# 340

< Rank 101 >

# 585

< Rank 102 >

# 1,168

< Rank 103 >

# 335

< Rank 104 >

# 229

< Rank 105 >

# 1,359

< Rank 106 >

# 1,296

< Rank 107 >

# 1,511

< Rank 108 >

# 1,512

< Rank 109 >

# 1,961

< Rank 110 >

# 1,508

< Rank 111 >

# 1,961 [Again]

< Rank 112 >

# 1,656

< Rank 113 >

# 713

< Rank 114 >

# 1,536

< Rank 115 >

# 1,664

< Rank 116 >

# 1,663 o-o

< Rank 117 >

# 692

< Rank 118 >

# 978

< Rank 119 >

# 1,535

< Rank 120 >

# 278

< Rank 121 >

# 751

< Rank 122>

# 1,073

< Rank 123 >

# 341

< Rank 124 >

# 589

< Rank 125 >

# 1,194 >

< Rank 126 >

# 1,823 >

< Rank 127 >

# 1,663

< Rank 128 >

# 751

< Rank 129 >

# 1,073

< Rank 130 >

# 341

< Rank 131 >

# 589

< Rank 132 >

# 1,194

< Rank 133 >

# 1,823

< Rank 134 >

# 1,255

< Rank 135 >

# 112

< Rank 136 >

# 651

< Rank 137 >

# 1,718

< Rank 138 >

# 862

< Rank 139 >

# 217

< Rank 140 >

# 1,282

< Rank 141 >

# 405

< Rank 142 >

# 1,510

< Rank 143 >

# 962

< Rank 144 >

# 1,118

< Rank 145 >

# 59

< Rank 146 >

# 236

< Rank 147 >

# 1,409

< Rank 148 >

# 342

< At this point my screen broke and getting every rank was not possible, therefore I stopped. >

Trollolololol, Emoji without Hatena Plus. þ330;


░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░█░░░░░░░░░░█░░░░░

░░░░░███░░░░░░███░░░░░

░░░░░█░░██░░██░░█░░░░░

░░░░░█░░░░██░░░░█░░░░░

░░░░░█░░░░░░███░█░░░░░

░░░░░████░░█░░░██░░░░░

░░░░░█░█░░░░░█░░█░░░░░

░░░░░█░█░░░░░█░░█░░░░░

░░░░░█░░░░░░░░░░█░░░░░

░░░░░█░░░░░░███░█░░░░░

░░░░░█░░░░░█░░░░█░░░░░

░░░░░█░░░░░░░░░░█░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

~アん○£れÎメ~

Gender

I am a male.

Age

I am 18.

Birthday

December 14th.

Hobbies

Hatena.

Rock Band 1~3.

Portal 2.

Languages

English.

Español.

Website #1 somemember.newgrounds.com
Xbox LIVE GoatsWithRakes

Likes